Tipărire
Părinte: Legislație România
Categorie: Biblioteci (B)
Accesări: 3492

Guvernul României
Hotărâre nr. 1676 din 10/12/2008
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19/12/2008
privind aprobarea Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale şi crearea Bibliotecii Digitale a României

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul național pentru digitizarea resurselor culturale naționale şi crearea Bibliotecii Digitale a României, componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, denumit în continuare Program.
(2) Principiile promovate în aplicarea Programului sunt:
a) principiul libertății de informare şi al accesului universal la informație;
b) prezervarea moştenirii intelectuale naționale;
c) partajarea resurselor informaționale şi documentare;
d) promovarea unui context informațional multicultural şi multilingvist;
e) promovarea de noi modele de informare şi documentarea pornindu-se de la tehnologiile avansate existente.
(3) Programul are ca principale obiective:
a) îmbunătățirea, coordonarea şi eficientizarea proceselor de digitizare a resurselor culturale la nivel național;
b) sporirea numărului de resurse culturale reprezentative digitizate, diversificarea şi conservarea acestora;
c) creşterea gradului de accesibilitate a publicului utilizator de internet la resursele culturale naționale.
(4) Programul are în vedere digitizarea şi stocarea resurselor culturale corespunzătoare următoarelor domenii:
a) patrimoniul scris;
b) patrimoniul cultural mobil;
c) patrimoniul cultural imobil;
d) patrimoniul audiovizual;
e) patrimoniul arhivistic.
(5) Finanțarea Programului se asigură din sume alocate cu această destinație ministerelor implicate în aplicarea Programului de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în condițiile legii.

Art. 2. - (1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (3), se constituie Comisia pentru implementarea şi monitorizarea Programului, denumită în continuare Comisia, având rol de decizie strategică şi fiind formată din câte un reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor, al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, al Ministerului Educației, Cercetării şi Tineretului şi al Ministerului Comunicațiilor şi Tehnologiei Informației, desemnați prin ordine ale miniştrilor de resort.
(2) Preşedinția Comisiei este asigurată de reprezentantul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(3) Lucrările Comisiei sunt asigurate de un secretariat format din specialişti numiți prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

Art. 3. - Ministerul Culturii şi Cultelor împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Comunicațiilor şi Tehnologiei Informației elaborează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ghidul operațional al Programului, care va cuprinde: condiții, modalități de punere în aplicare a Programului, plan de acțiuni, proiecte prioritare, responsabilități şi termene de realizare a acțiunilor şi proiectelor din cadrul Programului, modul de organizare şi funcționare a Comisiei, precum şi alte detalii legate de implementarea şi monitorizarea Programului, aprobat prin ordin comun.

Art. 4. - (1) În procesul de implementare a Programului, Institutul de Memorie Culturală (CIMEC), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, are calitatea de agregator național, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut (instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale) şi serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar.
(2) Până la realizarea portalului special dedicat Programului, stocarea resurselor culturale digitizate se va realiza prin
extinderea portalului Cultur@ pe Net al Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 5. - (1) Pentru asigurarea coordonării achizițiilor publice din cadrul Programului, precum şi a monitorizării Programului, în structura Ministerului Culturii şi Cultelor se înființează Unitatea de implementare a Programului, compartiment care va funcționa cu încadrarea în numărul maxim de posturi.
(2) Structura organizatorică, precum şi regulamentul de funcționare ale compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi cultelor,
Demeter Andras Istvan,
secretar de stat
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei şi egalității de şanse,
Mariana Câmpeanu
Ministrul economiei şi finanțelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 10 decembrie 2008.
Nr. 1.676.