reprezentare logo Kosson

Categorii în Română

Aceasta este categoria rădăcină a tuturor nivelurilor care derivă pe o structură ierarhică pentru resursele în limba română.

Administrația Fondului Cultural Național, înființată în 2005, este singura structură care gestionează finanțarea proiectelor culturale independente, printr-un proces transparent de evaluare și selecție, oferind în același timp și instituțiilor publice de cultură o sursă complementară de finanțare pe proiect.

Pe parcursul existenței sale, AFCN și-a îmbunătățit constant modalitatea de funcționare, prin consultare sistematică cu operatorii culturali beneficiari direcți ai acestui sistem transparent și eficient de finanțare.

AFCN a început anul 2019 cu o situație echilibrată, la 1 ianuarie având în cont o sumă de 38.367.559 lei, suficientă pentru organizarea primelor sesiuni de finanțare anuală, conform calendarului anunțat din timp. În acest moment, din cauza alocării unui buget mai mic pentru cultura din România, AFCN nu își poate realiza angajamentele luate, deoarece Ministerul Finanțelor Publice a limitat controlul AFCN asupra surselor sale extrabugetare, iar apoi, Ministerul Culturii și Identității Naționale, sub autoritatea căruia funcționează AFCN, a restricționat bugetul instituției - în loc de 37 de milioane de lei, AFCN fiind autorizată să folosească numai 31 milioane. [Semnează!]

Add a comment

NORME din 9 aprilie 2019

privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituții publice de drept public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate

EMITENT

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 19 aprilie 2019

Notă
Aprobate prin ORDINUL nr. 2.239 din 9 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 19 aprilie 2019.

Articolul 1

Prezentele norme reglementează modalitatea de reevaluare a bunurilor culturale mobile, cu excepția bunurilor culturale mobile care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaționale de evaluare, deținute în proprietate sau în administrare, de către instituțiile publice, cu scopul determinării valorii juste a acestora în contabilitate.

Articolul 2

(1) Reevaluarea bunurilor culturale mobile se realizează în mod individual sau pe colecții, în funcție de specificul diverselor categorii de bunuri culturale mobile, acceptându-se ca principii generale următoarele:
a) utilizarea prețurilor practicate în comerț, pe piața de artă și antichități internă sau internațională, pentru unele produse comparabile sau asimilabile ca raritate, calitate artistică, vechime, valoare culturală și încadrarea acestora în limite minimale-maximale; pentru bunurile culturale mobile care nu au corespondență în comerț se va stabili un preț de pornire ce va ține seama de timpul necesar obținerii obiectului, material, tehnică, stare de conservare, raritate etc.;
b) în toate cazurile de reevaluare, la calcularea valorii juste se va lua în considerare ca rezultatul final să fie consemnat printr-o cifră rotunjită;
c) în cazul bunurilor culturale mobile care au ca referință valori de pe piața internațională, exprimate în altă monedă decât cea națională, la stabilirea valorii se va proceda la conversia acesteia în moneda națională la rata de schimb valutar a Băncii Naționale a României;
d) valoarea justă a bunului cultural mobil/a colecției reflectă un preț de bază căruia i s-au adăugat sau i s-au scăzut, prin sistemul procentual, valori diferențiate conform calităților utilizate pe piață.
(2) Reevaluarea patrimoniului cultural național se va realiza eșalonat, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau pornind de la bunurile culturale mobile clasate în categoria juridică Tezaur a patrimoniului cultural național și continuând cu cele clasate în categoria juridică Fond a patrimoniului cultural național.
(3) Reevaluarea patrimoniului cultural național deținut de către instituțiile publice se face, de regulă, la fiecare etapă de 10 ani sau, după caz, ori de câte ori este necesar.

Articolul 3

(1) Reevaluarea bunurilor culturale mobile se realizează conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, de către experți acreditați de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în domeniile bunurilor culturale din patrimoniul cultural național mobil, conform Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.009/2001 privind Normele de acreditare a experților, cu modificările și completările ulterioare, și de către evaluatori autorizați de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (A.N.E.V.A.R.).
(2) În vederea realizării reevaluării prevăzute la alin. (1), instituțiile deținătoare pot utiliza experți acreditați de către Ministerul Culturii și Identității Naționale și evaluatori autorizați de către A.N.E.V.A.R. din aparatul propriu sau pe bază de contract de prestări servicii, încheiat conform legii.
(3) Reevaluarea prevăzută la alin. (1) poate fi realizată de o singură persoană, în situația în care aceasta este acreditată ca expert de către Ministerul Culturii și Identității Naționale și este autorizată ca evaluator de către A.N.E.V.A.R.

Articolul 4

(1) Reevaluarea bunurilor culturale mobile se realizează pe baza următoarelor criterii, după caz:
a) valoarea culturală: istorică, arheologică, documentară, memorialistică, artistică, religioasă, etnografică, monumentală, științifică și tehnică;
b) vechimea;
c) frecvența (raritatea);
d) originea, autorul sau școala;
e) materialul - tehnica;
f) starea de conservare (dacă bunul cultural a fost sau nu restaurat);g) apartenența la un fond sau o colecție constituită;
h) autenticitatea;
i) calitatea formală;
j) apartenența bunului cultural la patrimoniul cultural național mobil clasat sau, după caz, susceptibilitatea de a face parte din patrimoniul cultural național mobil clasat;
k) valoarea de piață;
l) cotele din cataloagele recunoscute internațional, la bunurile culturale mobile pentru care există astfel de lucrări.

(2) Criteriile de reevaluare prevăzute la alin. (1) sunt generale, în cadrul fiecărei categorii de bunuri culturale mobile expertul acreditat și evaluatorul autorizat vor stabili ponderea fiecărui criteriu.
(3) La criteriile prevăzute la alin. (1), experții acreditați și evaluatorii autorizați pot adăuga criterii specifice în funcție de domeniu/subdomeniu și de specificul bunului cultural mobil.

Articolul 5

(1) Rezultatele reevaluării se consemnează în contabilitatea instituției publice, potrivit legislației în vigoare.
(2) În cazul bunurilor culturale mobile pentru care se declanșează procedura de clasare, valoarea din documentația de clasare se va înscrie în contabilitatea instituției publice.
(3) Bunurile culturale mobile pentru care, din motive obiective, expertul acreditat sau evaluatorul autorizat constată că nu se poate stabili o valoare justă sau care nu pot fi reevaluate conform standardelor internaționale de evaluare vor fi evidențiate în continuare în contabilitate cu valoarea de intrare actualizată cu indicele de inflație.
(4) Pentru a proteja bunurile culturale mobile împotriva tentativei de furt, valorile de inventar vor avea un caracter confidențial și vor putea fi făcute publice doar în condițiile legii.

Add a comment

ORDONANȚĂ nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
EMITENT    GUVERNUL
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adopta prezenta ordonanță.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) active fixe - active deținute de către instituțiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale și necorporale;b) active fixe necorporale - active fixe fără substanța fizica, care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an;
c) active fixe corporale - active fixe care îndeplinesc cumulativ doua condiții: au valoarea de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului și durata normală de utilizare mai mare de un an;
d) active fixe necorporale în curs - active fixe necorporale neterminate până la sfârșitul perioadei, evaluate la costul de achiziție, respectiv la costul de producție;
e) active fixe corporale în curs - active fixe corporale neterminate până la sfârșitul perioadei, evaluate la costul de achiziție, respectiv la costul de producție;f) amenajări la terenuri - lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica, lucrările de acces, imprejmuirile și altele asemenea;g) diferențe din reevaluare - plusul de valoare rezultat din reevaluarea activelor fixe corporale și activelor fixe corporale în curs, care depășește valoarea contabila;
h) durata de viața utila - perioada pe parcursul căreia se estimeaza ca se va utiliza activul supus amortizarii;
i) conservare - scoaterea temporară din funcțiune a activelor fixe corporale în situația în care nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost achiziționate sau în alte scopuri și care nu justifica efectuarea de cheltuieli de funcționare;
j) reevaluare - operațiunea de actualizare a valorii contabile a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;k) valoare amortizabila - valoarea contabila a activului fix ce trebuie înregistrată în mod sistematic pe parcursul duratei de viața utile;
l) valoare contabila - valoarea de înregistrare în contabilitate a activului fix la data intrării în instituția publică.

Articolul 2

(1) Instituțiile publice, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor și de subordonare, vor inventaria și vor reevalua activele fixe corporale și activele fixe corporale în curs, aflate în patrimoniul lor la data de 30 septembrie 2003, astfel încât rezultatele reevaluarii să fie cuprinse în bilanțul contabil întocmit la 31 decembrie 2003.
(2) Reevaluarea se efectuează pe baza coeficienților de actualizare valabili la data de 31 decembrie 2002, comunicați de Institutul Național de Statistica.
(3) Bunurile din patrimoniul cultural național, cu excepția acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaționale de evaluare, vor fi reevaluate de către evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010. (la 10-10-2007,

Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007. )

Articolul 2^1

Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.
(la 10-10-2007, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007. )

Articolul 2^2

Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.
(la 18-04-2008, Art. 2^2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. )

Articolul 2^3

(1) Se supun reevaluării activele fixe corporale aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome, care, potrivit art. 2 alin. (2) lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, nu au fost reevaluate.
(2) Reevaluarea se efectuează, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice titulare a dreptului de proprietate sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitatea instituției titulare a dreptului de proprietate până la finele anului 2008.
Alin. (2) al art. 2^3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.

Articolul 3

Toate activele fixe corporale aflate în proprietatea publică și care în prezent sunt înregistrate în evidența tehnico-operativă în unități naturale vor fi evaluate, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele evaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010.
(la 18-04-2008, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. )

Articolul 4

Nu sunt supuse reevaluarii:

a) activele fixe corporale care au intrat în patrimoniul instituțiilor publice în cursul anului 2003;
b) activele fixe corporale care la data de 30 septembrie 2003 au durata normală de utilizare expirată;
c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum și rezervele de mobilizare care sunt evidentiate în contabilitate ca active fixe corporale;
d) activele fixe corporale pentru care au fost întocmite documentele, dar nu s-au obținut aprobările legale de scoatere din funcțiune și care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate;
e) activele fixe corporale care au fost reevaluate la data de 31 decembrie 1999 de către unitățile din sectorul de apărare naționala, ordine publică și siguranța naționala;
f) activele fixe corporale care au fost reevaluate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999.

Articolul 5

În vederea reflectării valorii reale, precum și a prezentării prin situațiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, activele fixe corporale și necorporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice urmează să fie supuse amortizarii în condițiile prezentei ordonanțe începând cu data de 1 ianuarie 2004.

Articolul 6

Activele fixe corporale și necorporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, supuse amortizarii, sunt destinate sa deserveasca activitatea acestora pe o perioadă mai mare de un an și se consuma treptat.

Articolul 7

(1) Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului;
b) au o durată normală de utilizare mai mare de un an.
(2) Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot ori set, la determinarea amortizarii se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.
(3) Pentru componentele care intră în structura unui activ corporal, a căror durata normală de utilizare diferă de cea a activului rezultat, amortizarea va fi determinata pentru fiecare componenta.
(4) Duratele normale de utilizare aprobate prin hotărâre a Guvernului se pot corecta, în sensul majorării sau reducerii acestora cu până la 20%, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Articolul 8

Sunt, de asemenea, considerate active fixe corporale supuse amortizarii:
a) investițiile efectuate la activele fixe corporale luate cu chirie;
b) capacitatile puse în funcțiune parțial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca active fixe corporale. Acestea se cuprind în grupele în care urmează a se inregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
c) investițiile efectuate la activele fixe corporale în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici inițiali și care conduc la majorarea valorii acestora;
d) amenajările la terenuri.

Articolul 9

Activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, care nu se supun amortizarii, sunt următoarele:
a) bunurile care aparțin domeniului public al statului și al unităților administrativ-teritoriale potrivit legii, inclusiv investițiile efectuate la acestea;
b) activele fixe corporale din patrimoniul serviciilor publice de interes local care desfășoară activități de natura economică, a căror uzura fizica și morala se recuperează prin tarif sau preț, potrivit legii;
c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum și rezervele de mobilizare care sunt evidentiate în contabilitate ca active fixe corporale;
d) lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiții;
e) terenurile;
f) bunurile din patrimoniul cultural național;
g) bunurile utilizate în baza unui contract de închiriere;
h) bunurile de natura armamentului și tehnicii de lupta.

Articolul 10

Nu sunt considerate active fixe corporale:
a) motoarele, aparatele și alte subansambluri ale activelor fixe corporale, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparațiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici inițiali ai activului fix corporal;
b) sculele, instrumentele și dispozitivele speciale, indiferent de valoarea și de durata lor normală de utilizare;
c) construcțiile și instalațiile provizorii;
d) animalele care nu au îndeplinit condițiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de ingrasat, coloniile de albine, păsările, cu excepția celor pentru reproducere;
e) pădurile;
f) prototipurile, atâta timp cat servesc ca model la executarea producției de serie, inclusiv seria zero, sau care sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător;
g) echipamentul de protecție și de lucru, îmbrăcămintea specială, precum și accesoriile de pat, indiferent de valoarea și de durata lor de utilizare.

Articolul 11

Activele fixe necorporale cuprind:
a) cheltuielile de dezvoltare care au ca scop aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoștințe în scopul realizării de produse sau servicii noi sau care sunt îmbunătățite substanțial, înaintea stabilirii producției de serie sau utilizării;
b) brevetele, certificatele de înregistrare, mărcile, alte titluri de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, licentele și alte valori similare;
c) alte active fixe necorporale, inclusiv programe informatice create de instituții sau achiziționate de la terți;
d) înregistrări ale reprezentațiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi.

Articolul 12

Prin valoarea de intrare a activelor fixe corporale și necorporale se înțelege:
a) valoarea reevaluata în conformitate cu prevederile legale;
b) costul de achiziție pentru activele fixe corporale și necorporale procurate cu titlu oneros;
c) costul de producție pentru activele fixe corporale și necorporale construite sau produse de instituțiile publice;
d) valoarea justa pentru activele fixe corporale și necorporale dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialiști și cu aprobarea ordonatorului de credite.

Articolul 13

Prin valoarea de intrare a terenurilor se înțelege:
a) valoarea reevaluata în conformitate cu prevederile legale;
b) costul de achiziție pentru terenurile procurate cu titlu oneros;
c) valoarea justa pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialiști și cu aprobarea ordonatorului de credite.

Articolul 14

Instituțiile publice au obligația să evidențieze în contabilitate diferențele din reevaluare, amortizarea activelor fixe corporale și necorporale, precum și sumele rezultate din valorificarea activelor fixe corporale scoase din funcțiune.

Articolul 14^1

Instituțiile publice prevăd în bugetul de venituri și cheltuieli sumele necesare efectuării evaluării/reevaluării activelor fixe corporale în anul în care aceasta are loc.
(la 18-04-2008, Art. 14^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. )

Capitolul II Regimul de amortizare și calcularea amortizarii

Articolul 15

(1) Instituțiile publice amortizeaza activele fixe corporale și necorporale utilizând metoda amortizarii liniare.
(2) Amortizarea liniara consta în includerea uniforma în cheltuielile instituțiilor publice a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a activului fix.
(3) Amortizarea liniara se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe.
(4) Cota de amortizare se determina ca raport procentual între 100 și durata normală de utilizare din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Articolul 16

(1) Amortizarea activelor fixe corporale și necorporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de utilizare.
(2) Amortizarea activelor fixe corporale date în concesiune sau cu chirie se calculează de către instituțiile publice care le au în patrimoniu.
(3) Amortizarea investițiilor la activele fixe corporale închiriate se recuperează de către instituțiile publice care au efectuat investițiile, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare rămasă, după caz.

Articolul 17

Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza într-o perioadă de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Articolul 18

Brevetele, certificatele de înregistrare, mărcile, alte titluri de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, licentele și alte valori similare achiziționate sau dobândite pe alte cai se amortizeaza pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către instituțiile publice care le dețin.

Articolul 19

Programele informatice create de instituțiile publice, achiziționate sau dobândite pe alte cai se amortizeaza în funcție de durata probabila de utilizare, care nu poate depăși o perioadă de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Articolul 20

Înregistrările de reprezentații teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaza.

Articolul 21

În cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii contabile a activelor fixe corporale și necorporale scoase din funcțiune, valoarea rămasă neamortizata se include în cheltuielile instituțiilor publice, integral, la momentul scoaterii din funcțiune.

Capitolul III Scoaterea din funcțiune a activelor fixe

Articolul 22

(1) Scoaterea din funcțiune a activelor fixe corporale, necorporale și în curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.
(2) La instituțiile publice la care conducătorii îndeplinesc atribuțiile ordonatorilor terțiari de credite, scoaterea din funcțiune a activelor fixe corporale, necorporale și în curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, în funcție de subordonare.

Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 23

(1) Prevederile art. 2 se aplică în mod corespunzător și de către persoanele juridice fără scop patrimonial pentru activele corporale aferente activităților fără scop patrimonial, inclusiv activităților cu destinație specială, potrivit legii și activităților economice.
(2) Celelalte prevederi se aplică în mod corespunzător și de către persoanele juridice fără scop patrimonial pentru activele corporale și necorporale aferente activităților fără scop patrimonial, inclusiv activităților cu destinație specială, potrivit legii.
(3) Amortizarea activelor corporale și necorporale privind activitățile economice desfășurate de persoanele juridice fără scop patrimonial, potrivit legii, se face în continuare în conformitate cu reglementările valabile pentru agenții economici.

Articolul 24

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 3 și 5 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 milioane lei la 30 milioane lei.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanții Curții de Conturi, Ministerului Finanțelor Publice și de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii.
(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.

Articolul 25

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, care se aproba prin ordin al ministrului finanțelor publice ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 26

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga:a) art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999;b) art. 20 alin. 2 și art. 21 alin. 2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificările și completările ulterioare;c) orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
București, 28 august 2003.
Nr. 81.

[Sursa]

Add a comment

Un abonament pe Twitter la @NobelPrize m-a condus la o inițiativă binevenită a laureaților prestigiosului premiu intitulat „insights from Nobel laureates, for scientists everywhere”. Pentru cei interesați de aspectele privind comunicarea științei, veți găsi materiale care se adresează direct Accesului Deschis și conduita de diseminare.

Câteva repere din materialele video:

 

Add a comment
DPLAFest 2019

[Twitter]

Add a comment

Secretariatul EOSC și membrii consiliului executiv al EOSC au fost prezenți la ultima ședință plenară a Platformelor Naționale de eScience din Europa (PLAN-E) la sediului GARR din Roma pe 15 aprilie 2019, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra activităților de guvernanță a Open European Science Cloud (EOSC), precum și beneficiile EOSC pentru părțile interesate.

Evenimentul organizat de PLAN-E, o rețea de centre de eScience din Europa, a avut tema: „Accelerarea EOSC, HPC în Europa și patrimoniul cultural”. Întâlnirea s-a axat pe ultimele evoluții ale EOSC, precum și pe performanțele computing-ului de înaltă performanță și științele umaniste în relația lor cu eScience. Prezent a fost Jean Claude Burgelman din partea Comisiei Europene.

[Sursa][Prezentare][Site][Presă]

Add a comment

La 9 aprilie, 24 de țări europene au semnat o Declarație de cooperare privind progresul digitizării patrimoniului cultural. Aceștia vor colabora mai strâns pentru a utiliza mai bine tehnologiile digitale de ultimă oră în abordarea riscurilor pe care le întâmpină patrimoniul cultural european bogat, sporirea utilizării și vizibilității acestora, îmbunătățirea angajării cetățenilor și sprijinirea difuzărilor în alte sectoare.

DigitalCulture

Accesează declarația de la https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage

Add a comment

Dedic acest efort copiilor și vouă, celor curioși, care veți învăța mai întâi prin a înțelege.

Este pentru voi, cei care lucrați în biblioteci și în alte instituții de memorie. Motivul pentru care vi se adresează vouă este nevoia unei noi abordări a practicii în contactul permanent cu informația și cu reprezentările atât de bogate ale acesteia.

Speranța mea se îndreaptă către cei care vor reuși să stăpânească limbajul foarte bine pentru a intra în etapa creativă fără întârziere. Nu este îndeajuns să folosești ceea ce îți este oferit de ceilalți. Pur și simplu este nevoie să poți rezolva problemele reale cu care te confrunți, fără a încerca adaptarea soluțiilor altora. Nu te îndemn să reinventezi roata, ci să-i înțelegi principiile pentru a reuși să faci un vehicul.

Mai dedic acest material celor care trăiesc în solitudine sau sunt privați de libertate, celor cărora viața nu le-a fost ușoară și tuturor celor care având timp la îndemână, ar dori să încerce ceva deosebit, ceva ce le-ar aduce satisfacții mari și care i-ar apropia de un tărâm magic cu infinite posibilități.

Add a comment

SP01

Sub titlul SAVOIR POUVOIR. LES BIBLIOTHEQUES DE L’ANTIQUITÉ Á LA MODERNITÉ, a apărut al 29-lea volum din seria "Recherches sur les rhétoriques religieuses", la editura Brepols, care reunește textele a cincisprezece comunicări științifice susținute în cadrul colocviului internațional desfășurat la Strasbourg și Mulhouse. Acesta se structurează în următoarele trei capitole:
1. Clădire-simbol, clădire-reper: biblioteca în cetate, mediul său urban, decorul, amenajarea
2. Puterea intelectuală a bibliotecilor, evoluția lectoratului și a practicilor, funcția locului
3. Biblioteca percepută ca bază a unei puteri sau contra-puteri: aspecte juridice sau religioase, patrimoniu și colecții, oameni de știință de putere

Autori:

- Christophe Didier, director general adj., Biblioteca Națională Universitară, Strasbourg
- Maria Luisa E. Lopez-Vidriero Abello, director, Biblioteca Palacio Real, Madrid
- Andrea de Pasquale, director general, Biblioteca Nationale Centrale, Roma
- Dominique Charpin, profesor Collège de France, Paris
- Yves Lehmann, profesor, Universitatea din Strasbourg
- Robert Bedon, profesor emerit, Universitatea din Limoges
- Stavros Lazaris, cercetător CNRS
- Gilbert Fournier, inginer-cercetător CNRS-IRHT
- Aude Lehmann, conf. univ. dr. HDR, Universitatea de Mulhouse
- Marilina Gianico, ATER, Universitatea din Mulhouse
- Istvàn Monok, director general al Bibliotecii și Arhivelor Academiei de Științe, Budapesta, profesor Universitatea din Szeged
- Doina Hendre Biro, conservator al Bibliotecii Batthyaneum Alba Iulia
- Frédéric Barbier, director de cercetări al CNRS și director de studii al EPHE
- Pierre Casselle, director al Bibliotecii Primăriei orașului Paris
- Yan Sordet, director al Bibliotecii Mazarine, membru al Centrului Jean Mabillon (Ecole Nationale des Chartes, Université PSL)

Add a comment

Comisia Europeană a selectat Mașina Timpului ca una din ințiativele de dezvoltare strategică pentru următoarea decadă. Această inițiativă este considerată preparatorie în vederea realizării unei inițiative de cercetare de mari dimensiuni.

0adcarthaginiansTreizeci și trei de instituții din întreaga Europă vor pregăti o foaie de parcurs detaliată cu scopul de a extrage și utiliza Datele Masive ale trecutului. Această inițiativă își propune să proiecteze și să implementeze tehnologii avansate de digitizare cuplate cu algoritmi inteligenți (Inteligență Artificială - AI) pentru a exploata patrimoniul cultural european vast.

Va fi dezvoltat un corp de algoritmi inteligenți - AI, care să poată prelucra cantități mari de informație din seturi de date istorice complexe. Ținta este constituirea unei Mașini a Timpului care să aibă potențialul de a crea o adevărată cartografiere în timp și spațiu a evoluției sociale, culturale și geografice.

Coordonatorul proiectului, profesorul Frederic Kaplan din Lausanne, Digital Humanities din cadrul Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne spune că „Mașina Timpului are potențialul să devină unul din cele mai avansate sisteme de Inteligență Artificială dintre cele care au fost construite, care va fi instruit pe datele unor orizonturi temporale și geografice largi.”

Cercetările pentru realizarea Mașinii Timpului vor avea o durată de zece ani și vor încerca să demonstreze viabilitatea economică a patrimoniului cultural.

Mașina Timpului marchează o nouă eră pentru Științele Sociale și Umanioare, oferind acces deschis către trecutul Europei prin intermediul unor date unificate și a unor noi servicii AI. Cunoașterea rezultată are potențialul de a pune în lumină nouă problemele sociale importante ale noului secol de la creșterea sustenabilă, la migrație și păstrarea tradițiilor democratice.

Nici educația nu a fost lăsată la o parte, fiind una din țintele Mașinii Timpului. Obiectivul este producerea de materiale de educație, care se bazează pe alinierea seturilor de date masive. Unul dintre efectele scontate este creșterea implicării continue a sferei educaționale în punctele de interes pe care le expune patrimoniul cultural.

Indirect, va fi implicată și Biblioteca Națională a României într-o companie de șapte la nivel european.

Add a comment

Subcategorii

Sunt toate articolele tip semnal. Informație de moment care anunță, care indică o resursă (eveniment sau altceva) în curs de constituire. Abia agregările post-factum intră în secțiunile siteului. 

Informații despre evenimente care s-au întâmplat și despre care nu avem relatări. Semnale că s-a întâmplat ceva undeva la care membrii comunității n-au avut acces. În cazul în care știrea devine mai târziu resursă, va rămâne și semnalul și resursa fiind asigurată istoricitatea.

Articole, materiale, resurse la întâmplare.
Sunt toate știrile care au apărut în ziua postării indiferent de fluxul de pe care au fost preluate.
Întrebări și Răspunsuri

Întrebări și Răspunsuri

Materiale care vorbesc depre activitățile și istoricul comunității.

Câteva aspecte privind realizările membrilor comunității.

Ce am dori să facem în viitor.

Sunt vizate în special documentele oficiale ale Uniunii Europene şi în particular declaraţiile de principii cu planurile lor de acţiune.

Agende care se stabilesc la nivel european.
Strategii europene.

Aici vor fi cuprinse informații despre proiectele europene care prezintă interes pentru comunitatea noastră.

Rețele stabilite la nivel european.
Consultări la nivel european.
Rapoarte la nivel de Uniune.
Principii europene

Comunicări la nivel de Uniune.

Această categorie va găzdui resurse care descriu organisme importante la nivel european, fie acestea asociații, fundații sau alte persoane juridice cu importanță pentru breaslă.

Termenul acquis comunitar desemnează totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor comune care decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene.

Adoptată fie de către Consiliul Uniunii Europene, fie de către Consiliul UE împreună cu Parlamentul European sau de Comisia Europeană, decizia este actul prin care instituţiile comunitare se pronunţă asupra unor cazuri particulare.

 

Printr-o decizie, instituţiile pot solicita unui stat membru sau unui resortisant din UE să acţioneze sau să nu acţioneze, îi pot conferi drepturi sau impune obligaţii.

 

Decizia este:
• individuală, iar destinatarii ei trebuie să fie desemnaţi individual, ceea ce o diferenţiază de regulament,
• obligatorie în toate elementele sale.

 

[SURSA] [DEF]

Această secţiune îşi propune alcătuirea unui corp unitar de texte de maxim interes care privesc Ştiinţele Informării. Marea parte a textelor vor fi orientate către aspectul practic şi mai puţin pe cel teoretic. Prin această secţiune se doreşte impulsionarea practicienilor către abordarea noilor tehnici şi tehnologii.

Aceasta este categoria unde veți putea găsi materiale din domeniul Culturii Informației.

Pentru că este nevoie de îndrumare la nivel de tutoriat, vă invităm să parcurgeți materialele propuse de colegii noștri.

Documentele relevante pentru Cultura Informației.

Rapoarte de activitate
Cursuri
Articole generale care privesc științele informației la nivel global.
Cadrul de reglementare a activităților breslei.

Legislația BAMG-urilor (Biblioteci, Arhive, Muzee, Galerii) din România. 

Legislație de bibliotecă pentru România.

Legislația arhivelor din România

Legislația aplicabilă muzeelor din România.

Acestă categorie conține acte emise de instituții ale Statului român care vin să completeze legislația primară pentru domeniu.

Vom aduce profilele de specialiști așa cum acestea sunt recunoscute la nivel național sub denumirea de standarde ocupaționale.

Profile de specialiști care lucrează în arhive.

Promovarea politicilor naționale, internaționale, la nivel asociativ și chiar instituționale - exemple de bune practici pentru biblioteci, arhive, muzee și galerii.

Aspecte practice care privesc activitatea de zi cu zi a breslei.

Membrii comunității sunt încurajați să folosească această categorie pentru a-și încadra articolele cu tematică dedicată.

Această secțiune va găzdui resurse dedicate celor care sunt obișnuiți să învețe cu ajutorul îndrumărilor filmate.

Această secțiune este dedicată practicii conservării paginilor web.

Această categorie va fi locul din care vor putea fi accesate materiale dedicate învățării JavaScript.

Tot aici vor fi organizate materiale de învățare dedicate celor care lucrează în instituțiile de memorie.

Această secţiune are ca scop gruparea materialelor ce restituie publicului larg mărturii culturale româneşti prezentând aspecte mai mult sau mai puţin cunoscute.

Momente din cultura scrisă a României

Momente din viața cărturarilor, a celor care au trudit pentru a crește universul de informații și cultură a României.

Cărturari de seamă ai României.

Această categorie va găzdui articole care oferă o mărturie sonoră sau audiovizuală a diferitelor momente importante ale breslei.

Această secţiune cuprinde diverse prezentări de de produse sau servicii ori proiecte sau orice are impact asupra activităților breslei noastre.

Prezentări, semnalări, recenzi ale diferitelor opere, materiale, suporturi de curs, etc.

O mică evidență a proiectelor românești ale breslei.

Ați fost la o conferință unde a fost prezentat un proiect? Vreți să scrieți despre acea prezentare a proiectului? aici este categoria care găzduiește astfel de materiale. Aceasta este categoria prezentărilor de proiecte care s-au făcut în cadrul diverselor evenimente sau în cazul în care prezentarea a mai multor proiecte s-a făcut sincretic într-un singură prezentare.

Tot ce poate fi mai nou ca și manifestări în cadrul breslei, fie în țară, Europa sau străinătate.
Participarea la evenimente care au o coagulare în mediul virtual cu sau fără corespondent fizic.
Evenimente desfăşurate în afara ţării la care membrii comunităţii au participat şi doresc să împăşească impresiile şi concluziile.
Evenimete la nivel naţional la care membri ai comunităţii au participat şi doresc să relateze concluziile şi impresiile.
Aceste evenimete sunt cele la care membrii comunităţii nu au participa, dar care prin importanţa lor trebuie menţionate şi luate în evidenţă pentru efectele care le produc. Aceste evenimente nu sunt diferenţiate intern şi extern precum cele la care membrii comunităţii au participat direct.
Din momentele vieții fac parte și despărțirile. Suntem convinși că aici veți afla că cei dragi nouă și-au luat rămas bun doar pentru o vreme.

Promovarea Accesului Deschis în România

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.

Tot ce ține de activitățile menite a trece în mediu digital operele care constituie patromoniul cultural peren.
Proiecte, initiative, programe privind activitățile de digitizare.
Standarde comunicare
Bune practici privind activitatea de digitizare.

Acestă secțiune este dedicată domeniului arhivisticii.

Acestă categorie va include documentele cele mai relevante pentru domeniul arhivisticii.

Categorie dedicate bibliotecilor

Ce aduce viitorul?! Trenduri care merită să fie urmărite.

Registrul central al comunității.

Aici veți găsi instituțiile care constituie sistemul informațional românesc și nu numai. Învităm pe toți cei care fac parte din acest sistem să-și prezinte instituția aici.

Main registry for Kosson community

Here you will find the most relevant information categories and resources to map the Romanian an European information space. We invite you to add a profile of your institutions or relevant content nodes.

Aici veți putea găsi cele mai importante repere instituționale din zona bibliotecilor publice românești.

Aici veți găsi bibliotecile universitare din România.

Inaugurată la 14 martie 1895 ca Fundaţie Regală, BCU „Carol I” conferă o continuitate dinamică tradiţiilor culturale şi educative care i-au marcat începuturile. Într-o scrisoare adresatã Preşedintelui Consiliului de Miniştri - document ce poate fi considerat un adevãrat act de întemeiere, Regele Carol I îşi declara "dorinţa de a înfiinţa un aşezãmânt spre binele tinerimii universitare de la toate facultãţile din ţarã, înzestrat cu o bibliotecã totdeauna deschisã".

http://www.bcub.ro/

Catalog: http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp

Înfiinţată in 1835 ca bibliotecă a Academiei Mihăilene, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi este o instituţie de cultură a cărei evoluţie a transformat-o într-o componentă principală a vieţii universitare ieşene de astăzi, având rolul ei distinct, în care funcţiile sale informative şi formative se împletesc cu calitatea de tezaur a miilor şi sutelor de mii de tomuri preţioase pe care le deţine în colecţiile sale.

Strada Păcurari 4
700511 Iaşi
România

http://www.bcu-iasi.ro/

Catalog: http://193.231.13.10:8991/F

19 mai - Inaugurarea propriu-zisă a bibliotecii, odată cu cea a Universităţii, în prezenţa familiei regale şi a Guvernului Român, primind denumirea de "Biblioteca Universităţii Regele Ferdinand I" din Cluj. După 1920, fondurile bibliotecii s-au îmbogăţit prin donaţiile a peste 125 instituţii şi persoane particulare, dintre care amintim: Academia Română, Arhivele Statului, Casa Şcoalelor, Muzeul Limbii Române ş.a.

Str. Clinicilor nr. 2
400006 Cluj-Napoca România

http://www.bcucluj.ro/

Catalog: http://aleph.bcucluj.ro:8991/F

  • În anul 1969 a luat fiinţă Biblioteca Institutului de Învăţământ Superior - subordonată Universităţii “Babeş Bolyai” din Cluj.
  • În anul 1990 aceasta s-a transformat în Biblioteca Universitară, odată cu înfiinţarea universităţii sibiene.

Colecţiile bibliotecii au sporit an de an, urmând procesul de dezvoltare a universităţii sibiene, cu apariţia de noi specializări, completând fondul iniţial prin achiziţii, schimb de publicaţii şi donaţii din partea unor oameni de cultură şi instituţii.

  • Din anul 1998 la biblioteca universitară funcţionează alături de bibliotecile centrelor culturale şi biblioteci filiale organizate pe lângă facultăţi.
  • În anul 2000, biblioteca universitară a devenit Biblioteca Centrală a Universităţii “Lucian Blaga”din Sibiu.

La sfârşitul anului 2008, Biblioteca Universităţii “Lucian Blaga”, împreună cu filialele sale s-au mutat într-un spaţiu nou, adecvat unei biblioteci universitare moderne, ce corespunde noilor cerinţe de informare – documentare – cercetare, cu rol de susţinere superioară a învăţământului academic sibian.

http://bcu.ulbsibiu.ro/

Catalog: http://biblioteca.ulbsibiu.ro/Liberty3/gateway/gateway.exe?application=Liberty3&displayform=opac/main


1948 - anul infiintarii Bibliotecii Institutului de Silvicultura
1949 - unificarea Bibliotecii Institutului de Mecanica cu Biblioteca Academiei Comerciale
1953 - unificarea Bibliotecii Institutului de Mecanica cu Biblioteca Institutului Forestier, care a preluat fondul de carte de la Biblioteca Institutului Politehnic Bucuresti, Biblioteca Institutului de Silvicultura din Campulung Moldovenesc si Biblioteca Institutului de Silvicultura din Brasov
1960 - infiintarea Bibliotecii Institutului Pedagogic Brasov; initierea activitatii de informare si documentare; incetarea activitatii Litografiei
1964 - constituirea Serviciului de Informare si documentare
1971 - crearea Bibliotecii Universitatii din Brasov; desfiintarea Bibliotecii Institutului Pedagogic Brasov si preluarea fondului de catre Biblioteca Universitatii din Brasov
1979 - initierea sistemului automat de introducere si regasire a informatiilor, in colaborare cu INID Bucuresti si Centrul de Calcul al Universitatii din Brasov
1990 - crearea Bibliotecii Facultatii de Stiinte Economice; crearea Bibliotecii Facultatii de Muzica
1991 - crearea Bibliotecii Universitatii "Transilvania" din Brasov
1995 - crearea Bibliotecii Facultatii de Medicina
1996 - incheierea parteneriatului cu University of Amsterdam, Faculty of Arts – Olanda si dotarea cu softul VUBIS
2006 - infiintarea salii cu acces direct la colectii din Aula Universitatii
2007 - infiintarea depozitului central cu scopul imprumutului de publicatii la domiciliu

Catalog: http://but.unitbv.ro/opac.htm

Biblioteca functioneaza ca unitate specializata, sub egida Universitatii "Dunarea de Jos". Sediul central - sala de lectura I (40 locuri): carti din domeniul stiintelor umaniste (lingvistica, literatura româna si straina, ziaristica), publicatii periodice românesti si straine, teze de doctorat, lucrari de referinte (dictionare, enciclopedii etc.); sala de lectura II (60 locuri): publicatii din domeniul stiintelor exacte (matematica, fizica, chimie, biologie etc.), stiintelor ingineresti (informatica, electronica, electrotehnica, mecanica, metalurgie, constructii de nave, industrie chimica, constructii civile, hidrotehnica, industrie alimentara, piscicultura); sala multimedia: acces la INTERNET (4 calculatoare), consultarea catalogului electronic al Bibliotecii, consultarea documentelor electronice din colectiile bibliotecii, a bazelor de date on-line, a altor resurse electronice pe Internet.

http://www.lib.ugal.ro/

Catalog:

1913 ia fiinţă Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi biblioteca de profil
1924 -1926 construirea noului sediu al Academiei, situat in Piaţa Romană
1927 biblioteca este organizată pe baza principiilor biblioteconomice
1935 se inaugurează noul sediu al bibliotecii care cuprindea două săli de lectură, trei camere de studiu şi depozitul de cărţi
1948 legea privind învăţământul în R. P. România; se introduce obligativitatea concepţiei marxist-leniniste şi a marxismului dialectic
1955 se extinde sistemul de biblioteci-filiale la un numar de 38
1990 incepe reînnoirea colecţiilor prin schimb internaţional şi donaţii
1996 debutează procesul de modernizare al bibliotecii pentru a oferi invăţământului un suport ştiinţific
2002 prin înfiinţarea Bibliotecii Virtuale începe o altă perioadă de transformare a bibliotecii într-o instituţie capabilă să susţină activitatea de cercetare necesară unei inţelegeri exhaustive a mediului economic din ce în ce mai complex.

Piaţa Romană, nr. 6, sector 1 București
Clădirea „Ion N. Angelescu” etaj 2, camera 0234
București România

http://www.biblioteca.ase.ro/

Catalog: http://www.biblioteca.ase.ro/catalog/index.php

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara, devenită din 1993 una dintre cele patru biblioteci centrale universitare din ţară, alături de instituţiile similare din Bucureşti, Cluj şi Iaşi, oferă acces la peste un milion volume, cărţi, reviste şi alte tipuri de documente. Biblioteca are un sediu central, format din două corpuri de clădire, biblioteci filiale situate în clădirile facultăţilor UVT, precum şi bibliotecile Austria şi Britanică. Din anul 2005, prin participarea la proiectul NUSIDOC, catalogul bibliotecii a fost integrat în portalul (ROmanian Library Network Science & Technology). Regăsirea documentelor se poate face utilizând catalogul electronic al B.C.U.T., care cuprinde peste 200.000 de titluri şi este accesibil la adresa http://ibm.bcut.ro.

http://www.bcut.ro/

Catalog: http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=

Cu prilejul centenarului naşterii pedagogului I.C. Petrescu, conducerea Ministerului Învăţământului a aprobat atribuirea acestui nume bibliotecii.

Acesta va constitui ghidul bibliotecilor județene din România.

Înfiinţată la 6 august 1867, un an dupa fondarea Societaţii Academice Române

Inventarul colecțiilor digitale publice din România și a românilor de pretutindeni.

DACOROMANICA este cea mai importantă bibliotecă digitală românească accesibilă gratuit în INTERNET.

Constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale, parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene, are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional existent în bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci

Biblioteca digitală conține cărti, manuscrise, periodice și materiale iconografice din colecțiile bibliotecii BCU Cluj. 

 

Colecţiile Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj - contribuție la Europeana.

Biblioteca Naţională Digitală Moldavica oferă pentru prima dată acces integrat la moştenirea culturală scrisă, inclusiv cărţi, manuscrise, tipărituri vechi şi rare, alte documente patrimoniale. 

CIMEC Bunuri culturale mobile clasate în Tezaurul Patrimoniului Cultural Naţional

Bază de date întreţinută de cIMeC București - 2010;
Arheologie, Etnografie, Monumente, Muzee, Carte, Arte interpretative
http://europeana.cimec.ro/

Resurse profesionale primare (cărți, articole, broșuri, studii, comunicări, etc).

Aceasta va fi linia temporală a comunității.

Multe evenimente, momente și fragmente importante din viața profesională și nu numai.

Această secțiune va conține materiale necesare înțelegerii obiectelor digitale, a structurii datelor pe care acestea le conțin, a modului cum acestea pot forma structuri informaționale complexe și cum pot fi agregate pentru a fațeta cunoașterea umană.

{module Articole relevante}

Această categorie conține materiale care vor da o dimensiune a eforturilor de ordonare a practicilor privind constituirea, agregarea, prezervarea și diseminarea obiectelor digitale.
Multe din materialele privind obiectele digitale și prezervarea acestora sunt rezultatul direct al eforturilor a multor instituții (instituții de memorie) cu interese directe în a-și gestiona cât mai eficient colecțiile proprii. Aici vom prezenta organismele interesate și produsele de informare ale acestora.
O mulțime de proiecte au fost dedicate cercetării obiectelor digitale și a modurilor cum aceste pot fi prezervate. Dorim ca această categorie să ofere o dimensiune cât mai completă a ce a produs fiecare proiect în parte. Categoria se constituie și ca un efort de conservare într-un punct unic al acestor produse foarte importante nu numai din punct de vedere istoric, dar și pentru valoarea acestora ca informații. Pe cât ne va sta în puteri vom încerca să punem la dispoziție și livrabilele în formate deschise precum Open Document Format sau alte scheme bazate pe XML. Ar fi de dorit incorporarea acestora ca HTML-uri simple pentru o posibilă exploatare automată în viitor.
Anual se desfășoară foarte multe conferințe dedicate prezervării digitale. Vom prezenta cele mai importante iar acolo unde vor fi găsite prezentări de maxim interes și este permis, le veți găsi și aici.
Niciun obiect digital sau o agregare de resurse digitale nu ar putea fi exploatată corect dacă nu ar exista un cadru coerent pentru diseminare. Acest cadru se supune unei adevărate arte prin care prezinți utilizatorilor fațete ale cunoașterii. Aceste fațete sunt organizate după reguli guvernate de arhitectura informațională. Aici vom putea găsi materiale relevante pentru aceast domeniu fără de care obiectele digitale nu-și găsesc un spațiu de utilitate.
Toate eforturile de lungă durată au la bază un nivel al încrederii și consensului între persoanele și organizațiile implicate. Acestea sunt politici și instrumente de promovare care trebuie evidențiate și din care să putem învăța.
Pentru a realiza programe de prezervare digitală care să întrunească dezideratul „prezervării digitale pe termen lung”, vom evidenția abilitățile și competențele pe care specialiștii domeniului vor trebui să și le însușească.

Resurse necesare prezervării digitale: vocabulare, date deschise, date deschise interconectate.

Nimic nu funcționează în acest moment fără o bază software. Aici vor fi aduse în atenție soluțiile existente, fie că este produs comercial, fie că sunt soluții cu sursă deschisă.
Software necesar pentru instalarea și operaționalizarea unui depozit digital de obiecte digitale.
Diverse apleuri și situații delicate.

Dragi colegi,

Aici veți putea semnala situațiile anormale prin care din diferite motive instituțiile în cadrul cărora activați le traversează. Orice material care conține acuzații nefondate, injurii sau atacuri la persoane sau instituții vor fi retrase imediat și fără drept de apel. Folosiți acest spațiu cu înțelepciune și nu pentru a iniția procese de intenție. Dorim ca acest loc să nu aibă prea mult conținut! Nicio abatere de la conduita verbală în cazul comentariilor nu va fi tolerată. Doar prin calm și analiză a faptelor se poate ajunge la concluzii utile.
Responsabilitatea conținutului materialelor postate se declină sursei de unde au fost preluate. Mulțumiri.

Aceasta categorie va conține acte legale emise de Statul români și instituțiile din subordine precum și alte organe administrative care fac interesul domeniului.

Textele constituționale

Categoria articolelor dedicate prezervării digitale. Vor fi evidențiate aici articolele care sunt relevante pentru prezervarea digitală din întreaga lume.

Diverse prezentări ale unor produse sau edificii ori servicii.

Da, viitorul este unul al mașinilor și al oamenilor care consumă date exprimate lizibil pentru amândoi. aici sunt pașii mei în a înțelege resorturile și eforturile spre acest punct.

Locul în care respectul meu se îndreaptă spre cei mai mari ca mine. Muuuult mai mari ca mine.

Categoria backlogurilor

Pentru că am să împărtășesc și din experiențele mele în lucrul cu softwareul, fie că-l scriu, fie că-l folosesc.
Categoria tehnologiilor web cu care mă jos
Diverse gânduri care sunt doar un fitil pentru posibile articole.

Informație care adresează problematica Datelor Deschise și a Informațiilor din Sectorul Public așa cum aceste subiecte apar în centrul atenției și a preocupărilor breslei. Aceste domenii nu sunt separate de activitatea instituțiilor noastre și e bine să avem un punct de sprijin în aplicare.

Tot ce ține de realizarea liantului util comunicării.

Protocoale de comunicare a datelor.

Standardele după care se modelează realitatea digitală.

Resursele acestei categorii vin să completeze competențele specialiștilor din științele informării prin completare fericită și cu alte ramuri de activitate ale umanioarelor.

Această categorie este dedicată popularizării, dezbaterii și progresului în domeniul Resurselor Educaționale Deschise. Puteți găsi texte și materiale care explică, promovează și elaborează agenda RED în România, Europa și în întreaga lume.

Subcategorie dedicată documentelor de importanță majoră pentru promovarea și adoptarea Resurselor Educaționale Deschise.

Această nouă categorie va fi gazda tuturor materialelor dedicate tehnologiilor de care este nevoie pentru ca specialiștii din domeniul științelor informării să dobândească abilitățile necesare unei evoluții profesionale armonioase. Vor fi acoperise diverse subiecte dedicate stăpânirii platformei deschise web, dar și cele care sunt necesare înțelegerii structurării datelor și mai ales a realizării de contexte bogate pentru cercetarea științifică, pentru patrimoniul cultural care a prins o expresie digitală și pentru resursele educaționale deschise.

Acesta este domeniul în al cărui context vom aborda tehnologiile care constituie Open Web Platform (https://www.w3.org/wiki/Open_Web_Platform).

Pentru fiecare din tehnologiile costituiente vom avea subcategorii în cadrul cărora vor fi adresate prin intermediul unor variate tipologii de materiale puse la dispoziție.

Această categorie este dedicată materialelor de promovare și de instruire dedicate tehnologiilor semnatice.

Fie că vorbim de semantic web sau de SKOS, acesta este locul unde vor putea fi accesate în scop de instruire.