reprezentare logo Kosson

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II din Legea nr. 213/2008 pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic: Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2007 privind privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM - MINISTRU

EMIL BOC


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

 

Art. 1

(1) Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, procedurile şi regulile de aplicare a Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările ulterioare.

(2) Dispoziţiile prezentelor norme metodologice se aplică tuturor instituţiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 4, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 109/2007, cu modificările ulterioare.

 

Art. 2

Aplicarea Legii nr. 109/2007, cu modificările ulterioare, se face cu respectarea următoarelor principii:

a) Reutilizarea documentelor deţinute de instituţiile publice este liberă.

b) Condiţiile pentru reutilizarea documentelor nu trebuie să fie discriminatorii pentru categorii asemănătoare de documente destinate reutilizării.

 

CAPITOLUL II: Organizarea structurilor privind reutilizarea informaţiilor

 

Art. 3

(1) Pentru organizarea şi asigurarea reutililizării informaţiilor, instituţiile publice au obligaţia de a organiza structuri specializate în cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.

(2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea structurilor specializate pentru reutilizarea informaţiilor se stabilesc, în baza legii şi a dispoziţiilor prezentelor norme metodologice, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei publice respective.

 

Art. 4

Fiecare instituţie publică va stabili, în funcţie de specificul propriu al activităţilor, numărul de persoane necesar pentru îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor care revin instituţiei pe linia procesului de reutilizare a informaţiilor.

 

Art. 5

Pentru accesul publicului la informaţiile destinate reutilizării, la sediul fiecărei instituţii publice se vor organiza în cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice puncte de informare-documentare.

Art.6

Programul zilnic al structurilor specializate pentru reutilizarea informaţiilor va fi cel al instituţiilor publice respective, stabilit prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

 

CAPITOLUL III:

Procedurile privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice şi modul de funcţionare a structurilor specializate

Art. 7

Instituţiile publice asigură accesul la informaţiile destinate reutilizării, atât în scop comercial cât şi în scop necomercial, în condiţiile legii.

Art.8

(1) Instituţiile publice au obligaţia de a face public şi de a actualiza, ori de câte ori este necesar, un tabel care să cuprindă categoriile de informaţii destinate reutilizării, cele mai importante documente destinate reultilizării din categoriile respective, numele şi datele de contact ale persoanelor responsabile.

(2) Modelul registrului privind categoriile de informaţii destinate reutilizării prevăzut la alin. (1), este prezentat în anexa nr. 4.

 

Art. 9

(1) Solicitările pentru reutilizarea documentelor se fac în scris. Dacă instituţiile publice dispun de dotările tehnice necesare ele sunt obligate să posteze pe pagina proprie de internet modelul de cerere şi să asigure înregistrarea acesteia electronic.

(2) Instituţiile publice pot să pună la dispoziţia solicitantului informaţiile solicitate integral sau parţial. Dacă informaţiile solicitate cuprind şi părţi asupra cărora un terţ deţine drepturi de proprietate intelectuală, acele părţi vor fi şterse sau înnegrite şi se va indica deţinătorul drepturilor de proprietate intelectuală sau sursa de provenienţă a informaţiilor.

(3) În cazul în care solicitarea este respinsă, total sau parţial, instituţiile vor prezenta în scris o motivare asupra acestei decizii.

 

Art. 10

(1)Pentru a facilita redactarea solicitării, instituţiile publice vor pune gratuit la dispoziţie persoanei interesate formularul-tip.

(2) Modelul formularului-tip al cererii de informaţii în scopul reutilizării este prezentat în anexa nr. 1.

(3) Modelul scrisorii de răspuns la cerere, împreună cu modelul registrului pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. (1), sunt prezentate în anexele nr. 2 şi 3.

 

Art. 11

(1)  Dacă instituţiile publice încheie o înţelegere pentru un drept de exclusivitate ele sunt obligate sa facă public acest lucru pe pagina de internet proprie, prin afişare la sediul instituţiei sau prin oricare alt mijloc, precizând beneficiarul contractului de exclusivitate, durata contractului şi categoriile de informaţii reutilizate.

(2) O dată la 3 ani instituţia publică va organiza o comisie pentru a se analiza dacă mai există motivul justificator al înţelegerii. Raportul acestei comisii va fi făcut public pe pagina de internet a instituţiei publice, dacă dotările tehnice permit acest lucru.

 

Art. 12

(1) Fiecare instituţie publică va întocmi anual, prin structurile specializate, un raport privind reutilizarea informaţiilor, care va cuprinde:

a)numărul total de solicitări;

b)numărul total de solicitări, departajat pe categorii de documente;

c)numărul de solicitări rezolvate favorabil;

d)numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii;

e)numărul de solicitări adresate în scris:

1. pe suport de hârtie;

2. pe suport electronic;

f)numărul de solicitări adresate de persoane fizice;

g)numărul de solicitări adresate de persoane juridice;

h) numărul de reclamaţii administrative:

1.rezolvate favorabil;

2.respinse;

i) numărul de plângeri în instanţă:

1.rezolvate favorabil;

2.respinse;

3.în curs de soluţionare;

j) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor destinate reutilizării;

k) numărul total de înţelegeri exclusive;

l) numărul total de înţelegeri exclusive, departajat pe categorii de documente.

(2) Acest raport va fi adresat conducătorului instituţiei publice respective şi va fi făcut public pe pagina de internet a instituţiei publice dacă dotarile tehnice permit acest lucru.

 

CAPITOLUL IV: Costuri privind serviciile de reutilizare a informaţiilor

 

Art. 13

(1) Accesul la informaţiile destinate reutilizării în condiţiile Legii nr. 109/2007, cu modificările ulterioare, este gratuit.

(2) În cazul în care solicitarea de documente pentru reutilizare implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.
(3) Plata serviciilor de copiere se va face la casieria fiecărei instituţii publice.

 

CAPITOLUL V: Sancţiuni

Art. 14

Răspunderea disciplinară a funcţionarului desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 109/2007, cu modificările ulterioare, se stabileşte conform Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, statutelor speciale sau, după caz, Codului muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 15

(1) Decizia prin care se soluţionează solicitarea de reutilizare a documentelor, poate fi contestate de solicitant, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Atât plângerea împotriva deciziei, cât şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

(2)Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor solicitate.

 

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 16

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice instituţiile publice vor elabora registre care să cuprindă categoriile de informaţii destinate reutilizării, precum şi cele mai importante documente destinate reultilizării din categoriile respective şi vor lua toate măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 109/2007, cu modificările ulterioare.

 

Art. 17

Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA nr. 1:

 

CERERE – TIP

- model -

 

Denumirea instituţiei publice .........................................

Sediul/Adresa ................................................................................

Data .................................

Stimate domnule / Stimată doamnă ......................................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.

Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele solicitate):

....................................................................................................

Scopul în care voi folosi informaţiile solicitate este următorul............................................................................................................................

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (dacă se solicită documente în format electronic):

....................................................................................................

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,