reprezentare logo Kosson

A fost publicat noul program de guvernare pentru perioada 2017 - 2020. Acesta are câteva lucruri care trebuie punctate pentru a înțelege inițiativele viitoare. Câteva dintre punctele planului de guvernare pentru o referință viitoare.

Capitolul  Politici în domeniul educației

7. Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologiile informării și comunicării

Construirea Platformei de E-learning, depozitelor online (biblioteca virtuală) și a infrastructurii digitale
de conținuturi.

Dotarea bibliotecilor şcolare.

Dezvoltarea, mentenanța și înnoirea infrastructurilor de cercetare, în vederea susținerii unei producții științifice crescute și la nivel de excelență, atât în domeniul fundamental, cât și aplicativ.

Capitolul Cercetare-dezvoltare-inovare

3. Cercetare de excelență, la nivel european și internațional

Încurajarea  echipelor  de  cercetare  românești  să  participe  la  competițiile  din  cadrul programului Horizon 2020 și susținerea proiectelor câștigătoare.

Susținerea  înființării  unor  poli  de  competitivitate  naționali și  promovarea  schimburilor științifice între universitățile/centrele de cercetare din România și cele din străinătate.

4. Inovarea si transferul tehnologic

Dezvoltarea  de  baze  de  date  privind  rezultatele  cercetărilor  in  vederea  informării agenților economici si a facilitării transferului tehnologic;

Susținerea unor proiecte de cercetare de importanta deosebita precum si a unor proiecte dedicate protejării patrimoniului si culturii naționale, la solicitarea ministerelor de resort;

5. Cresterea vizibilitatii activitatilor stiintifice

Elaborarea unor reglementari unitare pentru crearea unor baze de date publice in vederea creșterii impactului activităților desfășurate in domeniul CDI in baza acordurilor cu organismele internaționale la care Romania este parte;

Alocarea de resurse financiare sporite pentru subvenționarea literaturii tehnico-științifice si pentru a asigura accesul național nediscriminatoriu la resurse electronice
de informare – documentare prin contracte internaționale;

Capitolul Cultură. Culte. Minorități

Valorificarea patrimoniului cultural imaterial (festivaluri, manifestări culturale naționale și internaționale și, mai ales, creația vie) și conservarea patrimoniului construit ar trebui să reprezinte principalele urgențe ale politicilor publice culturale, iar toate acestea să fie cuprinse într-o Strategie Națională pentru Dezvoltarea Culturii.

6. Lansarea primului program de susținere a investițiilor în infrastructura culturală

În prezent,finanțarea instituțiilor culturale este insuficientă şi haotică. Instituțiile de cultură, așezămintele culturale, teatrele, muzeele, filarmonicile și bibliotecile trebuie să beneficieze de o stabilitate şi predictibilitate a bugetului.

Lansarea unui program de analiză a investițiilor strict necesar e în infrastructura culturală, primul după 1989, dacă nu chiar după 1948, program care este absolut urgent, întrucât starea infrastructurii culturii române – muzee, teatre, biblioteci, săli de spectacole, galerii, sedii ale uniunilor de creație – este absolut deplorabilă.

11. Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea unui nou public, precum și sprijinirea industriilor creative pentru folosirea avantajelor oferite de piața unică digitală.