reprezentare logo Kosson

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 30 august 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Institutul National al Patrimoniului devine agregator național

Art. I
Articolul 8 din Hotararea Guvernului nr. 902/2005 privind infiintarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National.
(2) Veniturile proprii necesare realizarii activitatilor specifice se pot realiza din:
a) editarea si vanzarea de carti, publicatii, lucrari si studii de specialitate;
b) cofinantari de programe si proiecte;
c) realizarea si valorificarea de studii si proiecte, precum si din efectuarea de prestari servicii;
d) exploatarea bunurilor pe care le are in administrare;
e) sponsorizari si donatii, in conditiile legii;
f) alte activitati specifice realizate de catre Institut, inclusiv din incheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.”

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 1.878/2005 privind infiintarea Centrului de Pregatire Profesionala in Cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Centrul functioneaza ca institutie publica educationala, de importanta nationala, cu activitate in domeniul formarii profesionale si managementului cultural, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.
(3) Centrul este finantat integral din venituri proprii si are sediul in municipiul Bucuresti.”

2. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Misiunea Centrului este ducerea la indeplinire a Strategiei Ministerului Culturii si Patrimoniului National in domeniile formarii profesionale continue, educatiei permanente si managementului cultural.
(2) Scopul Centrului consta in realizarea activitatilor specifice formarii profesionale continue, educatiei permanente si managementului in domeniul culturii, in beneficiul institutiilor publice de cultura, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural si al persoanelor fizice, prin elaborarea si implementarea de programe si proiecte.”

Art. III
Articolul 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.676/2008 privind aprobarea Programului national pentru digitizarea resurselor culturale nationale si crearea Bibliotecii Digitale a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
In procesul de implementare a Programului, Institutul National al Patrimoniului, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, are calitatea de agregator national, asigurand interfata dintre furnizorii de continut, institutii publice sau alte organizatii detinatoare de resurse culturale, si serviciile tehnice care gestioneaza programul la nivel comunitar.”

Art. IV
Anexa nr. 2 "Unitati care functioneaza in subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National ori in coordonarea ministrului culturii si patrimoniului national” la Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La punctul I "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate integral din bugetul de stat”, numarul curent 5 se abroga.

2. Nota prevazuta la punctul I "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate integral din bugetul de stat” va avea urmatorul cuprins:
"NOTA : Unitatile prevazute la nr. crt. 1—4 pot utiliza un numar maxim de 720 de posturi.”

3. La punctul II "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat”, dupa numarul curent 43 se introduce un nou numar curent, numarul curent 44, cu urmatorul cuprins:
"44. Institutul National pentru Venituri proprii si subventii
Studierea Holocaustului acordate de la bugetul de din Romania ŤElie Wieselť stat”

4. Nota prevazuta la punctul II "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat” va avea urmatorul cuprins:
"NOTA: Unitatile prevazute la nr. crt. 1—44 pot utiliza un numar maxim de 5.835 de posturi"